افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 1k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 10 دقیقه می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 390.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 6k 

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر  اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 40 دقیقه می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 2.180.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 15k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع یک ساعت .و نیم  می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 4.900.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 2k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر  اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع  15 دقیقه می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 760.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 7k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 45 دقیقه می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 2.520.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 20k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر  اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 2 ساعت می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 6.000.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 3k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر  اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 20 دقیقه می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 1.130.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 8k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 50 دقیقه می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 2.850.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 50k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 3 ساعت می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 15.000.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 4k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر  اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 25 دقیقه می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 1.490.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 9k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر  اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 55 دقیقه می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 3.170.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 100k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - ادممبر اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 4 ساعت می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 28.000.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 5k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر  اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع 35 دقیقه می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 1.840.000 ریال

افزایش ممبر ایرانی از طریق پوش 10k

همه ممبر ها ایرانی و واقعی  از طریق پوش - اد ممبر اضافه می شوند.

در این روش با سرعت بالا انجام می شود و زمان تحویل از زمان شروع یک ساعت می باشد.

برای انجام سفارش شما فقط به آیدی کانال و لینک پرایوت شما نیاز هست .

شماره موبایل تلگرام  : 24-40-717-0903  آیدی تلگرام : itlgram@

لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در ساعت های ادارای با شماره 02166056127 تماس بگیرید.

 قیمت : 3.480.000 ریال

مجوز های ما

  نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره - عضو انجمن صنفی

      

استعلام ثبت شرکت - پروانه عضویت کسب کار    

                   

برای مشاهده هر کدام از مجوز ها روی آن کلیک کنید

 

ارتباط با ما

تلفن ثابت: 02166156584

تلفن ثابت : 02166056127

فکس : 02189784762

آیدی تلگرام : itlgram@

ایمیل: info@itelegram.org 

در روز های تعطیل : فقط از طریق تلگرام

ساعت کاری شرکت شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17